yes, only Hemsworth
 1. ankhesenamun13 reblogged this from lokihiddlestonlaufeyson1
 2. lokihiddlestonlaufeyson1 reblogged this from arsonist01
 3. justmeandmymuse reblogged this from hookedonhemsworth
 4. wietkoning reblogged this from husbandhemsworth
 5. husbandhemsworth reblogged this from arsonist01
 6. paridae-paris reblogged this from hookedonhemsworth
 7. dem68 reblogged this from hookedonhemsworth
 8. mister-superhero reblogged this from hookedonhemsworth
 9. ricky-martins-beard reblogged this from hookedonhemsworth
 10. is-where-mydemons-hide reblogged this from hookedonhemsworth
 11. pumpkin-milk reblogged this from hookedonhemsworth
 12. it-was-the-necklace-i-swear reblogged this from hookedonhemsworth
 13. hookedonhemsworth reblogged this from arsonist01
 14. wolseys reblogged this from soullesscurses
 15. brodinsaurus reblogged this from arsonist01